Ostatnio zrealizowane prace dyplomowe

Promotor: Prof. Janina Molenda

 1. 2020/2021 Wpływ zawartości magnezu na właściwości strukturalne i elektrochemiczne Na0,67MgxMn1-xO2 (0 ≤ x ≤ 0,2) – przyjaznego środowisku materiału katodowego dla ogniw Na-ion
 2. 2020/2021 Wpływ zawartości litu na właściwości strukturalne i elektrochemiczne Na0,67LixMn1-xO2 (0 ≤ x ≤ 0,2) – przyjaznego środowisku materiału katodowego dla ogniw Na-ion

Promotor: Prof. Konrad Świerczek

 1. 2021/2022 Modyfikacja powierzchniowa wysoko niklowych tlenków warstwowych techniką zol-żel celem poprawy parametrów użytkowych katody ogniw Li-ion
 2. 2021/2022 Konstrukcja i testy ceramicznych ogniw odwracalnych z elektrodą powietrzną na bazie zawierających miedź tlenków o strukturze typu perowskitu
 3. 2021/2022 Kompozytowe membrany ceramiczne bazujące na tlenkach niklu i miedzi z warstwą funkcjonalną dla technologii separacji tlenu z powietrza
 4. 2021/2022 Odzysk surowców wtórnych ze zużytych pakietów bateryjnych Li-ion

Promotor: Dr hab. Andrzej Budziak, prof. AGH

 1. 2021/2022 Analiza możliwości wykorzystania spektrometru Ramana do badań właściwości fizykochemicznych materiałów zdolnych do gromadzenia wodoru.

Promotor: Dr hab. Inż. Wojciech Zając, prof. AGH

 1. 2022/2023 Zastosowanie grafenu jako mediatora wymiany ładunku pomiędzy metalicznym sodem a elektrolitem w ogniwach z ceramicznym elektrolitem stałym
 2. 2022/2023 Zastosowanie metody impregnacji w celu poprawy właściwości złącza elektroda elektrolit w ogniwach sodowych z elektrolitem stałym
 3. 2021/2022 Analiza wpływu temperatury na proces narastania dendrytów w ceramicznych elektrolitach stałych dla ogniw sodowych z anodą metaliczną
 4. 2021/2022 Badania wpływu modyfikacji powierzchniowej wysokoniklowych materiałów katodowych typu NMC i NCA dla ogniw Li-ion na ich przewodnictwo elektryczne i współczynnik dyfuzji chemicznej litu
 5. 2021/2022 Optymalizacja procedury syntezy elektrolitów stałych dla ogniw Na-ion
 6. 2021/2022 Kontrola zwilżalności elektrolitów stałych przez metaliczny sód jako metoda poprawy parametrów pracy ogniw sodowych z elektrolitem stałym
 7. 2021/2022 Modyfikacja złącza anoda/elektrolit w ogniwach sodowych z anodą metaliczną i elektrolitem stałym w kierunku zastosowań w pojazdach elektrycznych
 8. 2020/2021 Wpływ metody wytwarzania błękitu pruskiego na jego właściwości jako materiału katodowego dla ogniw Na-ion.

Promotor: Dr inż. Andrzej Kulka

 1. 2021/2022 Optymalizacja zawartości Mn w materiałach katodowych typu Li-rich NMC dla akumulatorów Li-ion
 2. 2020/2021 Badanie właściwości elektrochemicznych i transportowych materiałów anodowych typu MoX dla ogniw Na-ion batteries.

Promotor: Dr inż. Katarzyna Walczak

 1. 2021/2022 Opracowanie metody syntezy oraz określenie właściwości strukturalnych, transportowych oraz elektrochemicznych NaxMn0.25Fe0.25Co0.25Ni0.25O2 - materiału katodowego dla ogniw Na-ion